Adam Stanisław Szejnfeld urodził się 13 listopada 1958 r. w Kaliszu. Jest magistrem prawa -ukończył Wydział Prawa, kierunek prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był przedsiębiorcą, działaczem NSZZ „Solidarność”, radnym, burmistrzem, posłem na Sejm RP pięciu kadencji oraz wiceministrem gospodarki. Obecnie jest posłem do Parlamentu Europejskiego.

Zasze związany był z gospoarką, ekonomią, przedsiębiorczością, rozwojem oraz legislacją.

Prowadził także własną działalnośćgospodarczą.

W Sejmie był przewodniczącym m.in. sejmowejKomisji Gospodarki, Komisji Skarbu Państwa, Komisji ds. Ograniczana Biurokracji, Komisji „Przyjazne Państwo” oraz wiceprzewodniczącym Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw; byłrównież przewodniczącym stałej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki oraz aktywnie działał w Komisji ds. Ochrony Konkurencji.

W rządzie zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pełnił również funkcję szefa rządowego Komitetu Antykryzysowego – „Komitetu Sterującego Rządowym Programem Wspierania Inicjatyw Pobudzających Polską Gospodarkę”. Wcześniej był członkiem Rady Turystki przy Ministrze Gospodarki oraz członkiem Rady Ochrony Pracy.

Poseł Adam Szejnfeld jako prawnik i były przedsiębiorca prowadził bardzo szeroką aktywność legislacyjną, szczególnie na rzecz wolności gospodarczej.

Jest m.in. autorem największego pakietu deregulującego polskie prawo administracyjne i gospodarcze, tj. „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, powszechnie znanego pod nazwą „Pakietu Szejnfelda”. Nowe ustawodawstwo wprowadziło m.in.: domniemanie uczciwości podatników, zamianę kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, ograniczenie kontroli firm, prawo zawieszania działalności gospodarczej, „zero okienka”, ograniczenie administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej, milczącą zgodę administracji, likwidację wielu oraz zmniejszenie innych opłat skarbowych i administracyjnych, ułatwienia w zakładaniu spółek prawa handlowego, możliwość przekształcania formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej na inną, osobistą odpowiedzialność majątkową urzędników, transparentność działania administracji, upadłość konsumencką, czy partnerstwo publiczno-prywatne.

Jest autorem także wielu innych zmian podejmowanych poza „Pakietem”. Do najważniejszych należy zaliczyć likwidację patologicznego „Systemu argentyńskiego”, nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą m.in. elastyczny czas pracy oraz największą reformę Prawa Zamówień Publicznych ograniczającą m.in. stosowanie ceny, jako zasadniczego kryterium rozstrzygania przetargów, czy wprowadzającego waloryzację umów o zamówienia.

Poseł Szejnfeld zgłosił też projekty ustaw, które nie zostały uchwalone przez parlament, ale wpłynęły na postrzeganie wagi procesu deregulacji w Polsce. Były to m.in.: Kodeks pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw, który był zbiorem przepisów uwalniających najmniejsze firmy od obciążeń, na które mogą sobie pozwolić tylko duże przedsiębiorstwa; „Pakiet Startowy” proponujący „wakacje ubezpieczeniowe” i „kredyt podatkowy”, czyli zwolnienie przez dwa lata nowo zakładanych firm z obowiązku płacenia należności podatkowych i składkowych; reformę polskiego systemu podatkowego poprzez wprowadzenie kasowej metody płacenia podatków VAT, CIT i PIT, co miałoby wprowadzić zasadę płacenia podatków dopiero po otrzymaniu zapłaty za towar lub usługę a nie przed; ustawę o promocji polskiej gospodarki, która miała na celu stworzenie kompleksowego systemu promocji gospodarki oraz wspierania polskich przedsiębiorców za granicą, w miejsce dzisiaj rozproszonych i zatomizowanych inicjatyw różnego typu, a także ustawę o inwestycjach celu publicznego, czyli o inwestycjach liniowych mającą usprawnić przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem takich budowli, jak wodociągi, gazociągi, ropociągi i linie energetyczne. Kierował także pracami nad wszystkim ustawami deregulującymi zawody regulowane w Polsce.

Adam Szejnfeld jest obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego, członkiem trzech komisji: Handlu Międzynarodowego (INTA), Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Rozwoju (DEVE). Należy również m.in. do Koła EPP ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.